Genvejen

 

Heltidsundervisningen, Genvejen.


MÅLGRUPPE

Heltidstilbuddet er Roskilde Ungdomsskoles tilbud til normaltbegavede ikke decideret behandlingskrævende elever i alderen 13-18 år, der har det til fælles, at de tidligere indsatser i skole og familie ikke i tilstrækkelig grad har kunnet skabe den nødvendige udvikling og trivsel samt sociale fundament til, at de er klar til at afslutte folkeskolen på en tilfredsstillende måde.

  • Eleverne har ofte en følelse af, af nederlag og at de ikke passer ind.
  • Eleverne har måske gennem kortere eller længere perioder ikke haft en stabil skolegang, har haft decideret skolevægring, eller har ikke fået det store faglige udbytte.
  • Eleverne har eventuelt en historik med mange skoleskift.
  • Elevere har haft svært ved at hænge på fagligt og vil have gavn af, at koncentrere sig om dansk, matematik og engelsk
  • Eleverne har sociale vanskeligheder i form af lavt selvværd, ængstelighed, adfærdsvanskeligheder, social-kognitive vanskeligheder, problemer med selvregulering.
  • Eleverne har behov for struktur i trygge omgivelser.
  • Eleverne har behov for at være i et lille læringsmiljø


FORMÅL

At understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling at eleverne udvikler forståelse for egne ressourcer og potentialer således, at de bliver i stand til at tage del i samfundet på en meningsfuld og konstruktiv måde at eleverne kan afslutte FP9 og/eller FP10 og komme videre med en ungdomsuddannelse eller et kvalificerende arbejdsforløb


RAMMER

To lokaliteter, Genvejen på Engbækvej 20 i Gundsømagle og Bjerget på Bymarken 8 i Roskilde.


NORMERING


Heltidsundervisningen kan med nuværende normering som er sat til to lærere og to pædagoger rumme ca. 16 elever (afhængig af sværhedsgraden af deres vanskeligheder) og med en arealudvidelse samt opnormering af personale udvides til ca. 20-22 elever.


Ud over det faste personale er tilknyttet en fast UU-vejleder samt en psykolog.


ORGANISERING


Eleverne deles op i to grupper, en på hver lokation. Disse grupperinger er fleksible og evalueres løbende i henhold til den mest optimale trivsel og udvikling for den enkelte og gruppen som helhed. Skoledagen løber fra 9-14 hver dag og lærerne underviser i begge grupper hen over ugen, for at optimere den faglige undervisning.


Eleverne har mulighed for at blive hentet om morgenen og kørt hjem om eftermiddagen. Dette er tænkt som en progression, hvor henten og bringen med tid afvikles, efterhånden som eleverne bliver mødestabile.


 

SKOLEDAGENS OPBYGNING


Skoledagen, som er fra 9-14 på normale dage, bygges op i en veksling mellem sociale og faglige aktiviteter. Eleverne har tilbud om morgenmad ved skoledagens begyndelse, samt et dagligt fællesmåltid, som eleverne har mulighed for, at være aktive deltagere i gennem planlægning, indkøb, tilberedning og servering. 


Mellem morgenmad og frokost arbejdes der skolefagligt. Eleverne deles op i små arbejdsgrupper, hvor de arbejder enten individuelt eller i små fællesskaber. 


Efter frokost vægtes typisk sociale aktiviteter i form af udendørs fysiske aktiviteter, socialt støttende spilleaktiviteter, eller andre interessebaserede tilbud. Desuden tages der jævnligt på ture ud i det omkringliggende samfund, hvor formålet er, at stimulere interesse og viden om historie, biologi, samfund og erhverv, samt at styrke et fællesskab baseret på positive fælles oplevelser.


LÆRINGSSYN OG PÆDAGOGIK


I heltidsundervisningen arbejdes ud fra et udvidet læringsbegreb, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elev, med fokus på det faglige, personlige og sociale som led i udviklingen af elevens uddannelsesparathed og livsduelighed.


Det forsøges at tage udgangspunkt i den enkelte elevs styrker og udviklingspotentiale, i en bestræbelse på at skabe et nyt og konstruktivt narrativ. Denne genskrivning er vigtig for den enkelte elev, men i høj grad også for familie, fagpersoner og alle i elevens netværk, da historikken ofte omfatter nederlag, følelse af utilstrækkelighed, manglende mening og manglende evner til at indgå positivt i et fællesskab.Kontakten med det omgivende samfund er vigtig og central. 


De unge opmuntres og støttes til deltagelse i det omgivende samfund gennem arbejdspraktikker (F.eks COOP-crew) og aktiv deltagelse i foreningslivet. En vigtig del i arbejdet med de unge er, at hjælpe dem med at sætte mål og retning for tiden efter folkeskolen, som matcher evner, interesser og potentiale. Dette gøres gennem praktikker, virksomhedsbesøg og brobygning.


Den fagfaglige undervisning tager udgangspunkt i elevernes individuelle standpunkt, idet der tages hensyn til et eventuelt fagligt efterslæb og en manglende tro og motivation på at kunne lykkes fagligt. Her hjælper det, at lovgivningen tillader, at fokusere på dansk, matematik og engelsk.


I hverdagen arbejdes der med fokus på forudsigelighed og struktur, og det vægtes højt, at hele elevgruppen føler sig tryg og imødekommet, uanset om udgangspunktet er faglig og social støtte til at bestå folkeskolens afgangsprøve, eller om det består i, at opbygge en meningsfuld hverdag, hvor man møder andre mennesker som deltager i et fællesskab


LÆRING OG UDVIKLING


Der udarbejdes en individuel handleplan for hver elev. Denne plan bliver til i et samarbejde mellem underviser, elev, familie samt heltidsundervisningens tilknyttede psykolog. Det tilstræbes, at ramme zonen for nærmeste udvikling og sammen med eleven opsætte synlige, opnåelige mål, så den unge kan være bevidst om den positive udvikling, som hun/han gennemgår, hvad enten det er rettet mod at blive uddannelsesparat eller mod at kunne håndtere problemstillinger i ungdomslivet.


KONTAKTPERSON


Hver elev tilknyttes en kontaktperson blandt personalet således, at hver underviser er primær kontakt på 4-5 elever. Der foretages en ugentlig samtale med eleven, hvor aktuel status drøftes og målene i handleplanen evalueres. Alle undervisere har kontakt med og ansvar for alle elever, men kontaktpersonerne har det primære ansvar både i relation til elev, forældre, UU-vejleder og andre parter. 


YDERLIGERE INFORMATION OG OPTAGELSE


Roskilde Ungdomsskole Midt

Helligkorsvej 42 B

4000 Roskilde

Mail: ruskmidt@roskilde.dk

Tilf: 46 31 44 59 eller  30 84 11 40


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

  RUSK nord

Planetvej 30, Blok 10, lokale 101, 4040  Jyllinge
46318330
Leder: Charlotte Nielsine Bøcher, 30337595

 

Rusk midt

Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde

ruskmidt@roskilde.dk

46314460

Ungdomsskoleleder: Lasse Holten Preisler, 30913461

Leder: Signe Ulrik Klausen, 30 84 11 40
 

 

RUSK syd

Ørstedvej 63 B, 4130 Viby Sjælland
46318578
Leder: Kenneth Wissing, 21674315


Åbningstid:

Mandag - torsdag: kl. 0900 - 1500

Fredag: 0900 - 1400

Weekend: Efter behov

Aften: Vi har aften åbent på rullende dage på kontorene i Nord, Midt og Syd. Her er vi blandt andet ude at "besøge" ungdomsskoleholdene.


Ring gerne:

Ring til din Ungdomsskole, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Gerne inden kl. 2100 og gerne på hverdage.